فروشنده با دسترسی به پنل فروشگاه ‌های تحت پوشش سیستم تگنا به آسانی به امکانات و مزایای ویژه این سیستم دسترسی یافته و سفارشات دریافتی خود را مدیریت می ‌نماید.

از جمله مزایای سیستم تگنا در بخش فروشگاه‌ها ، امکانات ویرایشی در تمامی بخش ‌ها، دریافت گزارشات متنوع بر اساس پارامترهای مختلف ، جستجو در کلیه بخش ها (سفارشات، محصولات و ...)، می‌ باشد.

فروشنده می تواند از مزایای مختلف فراهم شده در سیستم تگنا از جمله مانند سیستم همکاری در فروش مرکز نرم افزار ایران و ... بهره مند گردد.